LI-65B0EB266C41C
top of page

Algemene voorwaarden & Tarieven

Algemene voorwaarden & Tarieven Heuvel Vastgoed B.V.

                                                                                                                                                                         

DEFINITIES                                                                                                                                                       

Artikel 1

 

HV

Heuvel Vastgoed B.V. statutair gevestigd in Leende.

 

Opdrachtgever

De organisatie, namens deze een persoon, die een opdracht geeft aan HV.

 

Partijen

HV, opdrachtgever en eventuele derde(n).

 

Overeenkomst

De schriftelijk vastgelegde opdracht tussen opdrachtgever en HV betreffende het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, waaronder onder meer kan worden verstaan advisering, bemiddeling bij aankoop of verkoop, begeleiden van openbare verkoopprocedures (tender), huur of verhuur, het taxeren van een object.

 

Opdracht

De te leveren diensten omschreven in de overeenkomst.

 

Object

De vastgoed gerelateerde zaak of zaken waarop de opdracht betrekking heeft.

 

 

ALGEMEEN

Artikel 2

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie en overeenkomsten tussen HV en opdrachtgever en zijn te allen tijde geldig.

 

2.2. Indien een schriftelijke overeenkomst is aangegaan tussen partijen en de inhoud afwijkt van deze algemene voorwaarden zal de inhoud van de schriftelijke overeenkomst prevaleren voor dat gedeelte van de afwijking. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden in stand. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien door HV schriftelijk bevestigd.

 

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 

2.4. Deze algemene voorwaarden staan ook op www.heuvelvastgoed.nl. In geval van geschil over de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

 

2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

2.7. Mondelinge afspraken binden HV slechts indien HV deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door HV toegezonden (voorschot)nota de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de (voorschot)nota is verzonden de inhoud van de nota betwist.

  

 

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

Artikel 3

 

3.1. Een overeenkomst met HV komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding, door middel van het retourneren van een getekende schriftelijke bevestiging aan HV, door opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht HV te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

 

 

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

 

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals in de overeenkomst is bepaald en wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met een zelfde periode verlengd, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald. Een opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een in overeenkomst genoemde termijn is indicatief.

 

4.2. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een termijn van één maand, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4. ten aanzien van voortijdige beëindiging van de opdracht, kunnen bij reguliere beëindiging van de opdracht door HV kosten in rekening worden gebracht.

 

4.3. De overeenkomst eindigt door ondertekening van een voor opdrachtgever relevante (huur of koop)overeenkomst, het uitbrengen van een advies of taxatierapport, dan wel elke belangrijke rechtshandeling die partijen hebben beoogd als zijnde het finale document van de uitvoering van de opdracht. Een opdracht eindigt in ieder geval met haar volbrenging.

 

4.4. Een partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen ingeval de andere partij in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, dan wel de bedrijfsvoering staakt. Dit door schriftelijke opzegging.

 

4.5. Ingeval van voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft HV naast recht op een vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden, recht op vergoeding van door HV al voor de opdracht in redelijkheid met derden aangegane verbintenissen en andere gemaakte kosten.

 

4.6. Ingeval dat de opdrachtgeven, binnen zes maanden, na het voortijdig beëindiging van de overeenkomst, toch een akkoord bereikt met de door HV aangedragen partij, is de opdrachtgever alsnog de overeengekomen courtage verschuldigd.

 

4.7. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende post zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden indien: HV in staat van faillissement wordt verklaard, of HV een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, of HV onder curatele of bewind wordt gesteld; vergunningen worden stilgelegd of ingetrokken; HV haar onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over HV of met HV een juridische fusie aangaat, en de belangen van opdrachtgever daardoor dermate worden, of kunnen worden geschaad, dat van haar redelijkerwijze niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren. Opdrachtgever is wegens beëindiging/opzegging van de overeenkomst op voornoemde gronden jegens HV nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding wegens schending door HV van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd opdrachtgevers overigens ter zake toekomende rechten.

 

 

VERPLICHTINGEN VAN HEUVEL VASTGOED

Artikel 5

 

5.1. HV zal de opdracht goed en zorgvuldig, naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren en is verantwoordelijk voor de opdracht met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop de opdracht door de opdrachtgever door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring als opgeleverd/voltooid wordt beschouwd. HV zal de opdrachtgever informeren over de uitvoering van de opdracht, HV staat echter niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat. HV’s verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn beperkt tot de omschrijving en uitvoering van de opdracht en bevat alleen wat in alle redelijkheid daaronder kan worden verwacht van een professioneel vastgoed adviseur.

 

5.2. HV neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop van toepassing zijnde voorschriften en beschikkingen van overheid en nutsbedrijven in acht, zoals deze van kracht (zullen) zijn ten tijde van de uitvoering van de opdracht. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. HV draagt er zorg voor dat de opdracht wordt verricht door ter zake deskundige personen. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door HV geschiedt uitsluitend in onderling overleg en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtgever. HV is voor handelingen van ingeschakelde derden jegens opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk gelijk die handelingen door haar zelf zouden zijn gedaan.

 

5.3. HV, zijn werknemers, evenals de door hem ingeschakelde derden dienen de opdracht zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt voorkomen en dat de geldende wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht worden genomen. HV garandeert dat het geleverde voldoet aan alle wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

 

5.4. Het is HV verboden eventueel in bruikleen verstrekte sleutels te kopiëren. Na voltooiing van de opdracht dienen de geleende sleutels afgegeven te worden aan of aangetekend retour gezonden te worden naar opdrachtgever.

 

TARIEVEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 6

 

6.1.  Alle in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

 

6.2.  Het uurtarief voor dienstverlening van HV is vastgesteld op € 175,-.

Dit tarief is van toepassing op alle opdracht gerelateerde werkzaamheden.

 

6.3.  Bij huur, verhuur, koop en verkoop is sprake van opstartkosten ter grootte van € 750,-. Opstartkosten zijn bij iedere nieuwe opdracht tot dienstverlening van toepassing, tenzij schriftelijke anders aangegeven.  

 

6.4. Voor het opmaken van een contract inzake een koop- of huurovereenkomst bij totstandkoming waarvan HV haar diensten niet heeft verleend, wordt een bedrag in rekening gebracht van minimaal € 500,–.

6.5. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en het uitvoeren van de opdracht overheidsmaatregelen worden afgekondigd die de verplichting of de bevoegdheid met zich meebrengen tot de wijze van declareren, zijn wij verplicht c.q. gerechtigd de wederpartij dienovereenkomstig kortingen dan wel toeslagen op de overeengekomen prijs te berekenen, een en ander voor zover dit redelijk is.

Tarieven bij koop en verkoop

 

6.5.   In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als in artikel 6.7 is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels. Betaling van de courtage (en eventuele kosten) zal middels verrekening bij de notaris plaatsvinden.

 

6.6.  Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkopers als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die onder de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

  

6.7.  De in artikel 6.5 bedoelde courtage is bij een koopsom:

 

tot € 200.000,-                          2% met een minimum van € 3.500,-

€ 200.000,- tot € 750.000,-        € 4.000,- + 1,75% over het meerdere boven € 200.000

€ 750.000,- tot € 1.500.000,-      € 13.000,- + 1,50% over het meerdere boven € 750.000

€ 1.500.000,- tot € 3.000.000,-   € 22.500,- + 1,25% over het meerdere boven € 1.500.000

€ 3.000.000 en meer                 € 37.500,- + 1,00% over het meerdere boven € 3.000.000

 

Daarbij worden de reeds door opdrachtgever betaalde opstartkosten, zoals aangegeven

onder 6.4 in mindering gebracht.

 

Tarieven bij huur en verhuur

 

6.8. Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in artikel 6.9. is bepaald.

 

6.9. De in artikel 6.8. bedoelde courtage wordt berekend naar gelang de hoogte van de jaarlijkse huursom te vermeerderen met servicekosten. Voor huurovereenkomsten aangegaan, is de courtage bij een huursom:

 

tot € 30.000,-                            16% met een minimum van € 3.500,-

€ 30.000,- tot € 50.000,-            € 4.800,– + 14% over het meerdere boven € 30.000,-

€ 50.000,-tot € 100.000,-           € 7.000,– + 12% over het meerdere boven € 50.000,-

€ 100.000,- en hoger                € 12.000,– + 10% over het meerdere boven € 100.000,-

 

MELDINGSPLICHT

Artikel 7

 

7.1. In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te zullen kunnen voldoen, als gevolg van overmacht of anderszins, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk gemotiveerd op de hoogte te stellen.

 

7.2. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) eist dat wij als makelaar in onroerende zaken een cliëntenonderzoek instellen. Naast de wettelijke vereisten streven wij ook als professionele partij een hoge mate van integriteit na. Een voorbehoud voor het tot stand van onder 2.7 – 2.8 is een tijdige ontvangst van de benodigde documenten zoals een kopie uittreksels van de Kamer van Koophandel en een kopie paspoort(en)/identiteitsbewijs(s)(zen) van de UBO(’s), alsmede een positieve uitkomst uit het CDD onderzoek.

 

TEKORTKOMING/OVERMACHT

Artikel 8

 

8.1. Bij een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan HV niet worden aangerekend indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van de HV.

 

8.3. Onder overmacht (mede) zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, met uitzondering van staking, materiaalgebrek of financiële en/of personele tekorten.

                                                                                                                                                                         

 

WIJZIGINGEN IN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

Artikel 9

 

9.1. Wijzigingen in uitbreiding of beperking van de reeds opgedragen werkzaamheden en/of opdracht(en), zullen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

 

9.2. Opdrachtgever is aan HV courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur, verhuur in plaats van verkoop of verhuur cq. verkoop van andere beschikbare ruimte(n) dan waarop de opdracht betrekking heeft). Dit geldt ook indien tijdens de looptijd van de opdracht het object wordt geveild. De courtage is ook verschuldigd als de uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst niet het gevolg is van door HV verleende diensten.

AANSPRAKELIJKHEID                                                                                                                                     

Artikel 10

 

10.1. Opdrachtgever is jegens HV slechts aansprakelijk indien HV voor dat geval opzet of bewuste roekeloosheid bewijst. Opdrachtgever is gerechtigd om tegenbewijs te leveren.

 

10.2. Van het ontstaan van schade doet HV direct nadat hem daarvan is gebleken, mondeling melding aan de opdrachtgever, waarna een schriftelijke uiteenzetting dient te volgen binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade.

 

10.3. Het verzekerd hebben van eventuele schade of aansprakelijkheid, kan door HV niet worden ingeroepen als een beperking van aansprakelijkheid.

 

10.4. HV dient voldoende verzekerd te zijn ter afdekking van risico van de uit te voeren werkzaamheden. HV heeft op het eerste verzoek van opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

 

10.5. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op opdrachtgever wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

 

 

FACTURATIE EN BETALING

Artikel 11

 

11.1. Indien daar bij de overeenkomst niet anders in is voorzien, zal de opdrachtgever uiterlijk binnen één kalendermaand na voltooiing van de opdracht en goedkeuring daarvan door de opdrachtgever een factuur sturen. Betaling volgt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. In afwijking van artikel 6:119a BW geldt als schadevergoeding bij niet tijdige betaling niet de wettelijke rente in het geval van een handelsovereenkomst. De rente die is verschuldigd bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente zijn zoals omschreven in artikel 6:119 BW.

 

11.2. Indien de uitgevoerde opdracht niet voldoet aan de overeenkomst heeft opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat conform overeenkomst is gepresteerd. Is correcte nakoming blijvend onmogelijk, wordt betaling opgeschort totdat in rechte vaststaat welke (deel)betaling verschuldigd is. Opdrachtgever is over de tussenliggende periode geen (wettelijke) rente verschuldigd.

 

11.3. Indien HV tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meer-werkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en zij daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag HV er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door HV gehanteerde prijzen en tarieven. De tarieven ter zake van de tussen partijen gesloten overeenkomst worden in artikel 6 van deze voorwaarden aan de orde gesteld.

 

11.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 14 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

11.5. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 7% van de vordering(en) van HV.

 

11.6. Indien HV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

  

GEHEIMHOUDING

Artikel 12

 

12.1. De partijen bij de overeenkomst zijn over en weer verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens, welke hen bij de uitoefening van de overeenkomst ter kennis komen, zorgvuldig te bewaren en ontoegankelijk te houden voor derden.

 

12.2. Het bestaan van de overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, tenzij die verplichting voortvloeit uit de wet.

 

TOT DE LEVERING BEHORENDE INFORMATIEDRAGERS

Artikel 13

 

13.1. Certificaten, attesten, voorschriften, tekeningen en/of andere informatiedragers waaruit voortvloeit dat die toekomen aan opdrachtgever dienen aan opdrachtgever in bezit te worden gesteld zodra HV die voor de uitvoering van de opdracht niet meer nodig heeft of in ieder geval uiterlijk op de oplever-/ einddatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij ontbreken van een of meerdere van deze informatiedragers geldt de opdracht als niet opgeleverd.

 

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 14

 

14.1. HV zal haar rechten en verplichtingen, die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Zodanige toestemming laat onverlet alle verplichtingen voor HV uit de overeenkomst voortvloeiende.

 

14.2. HV heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Artikel 15

 

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

 

15.3. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht en treden opdrachtgever en HV in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Alle in de overeenkomst genoemde hoeveelheden dienen in de opdracht te worden gecontroleerd. De gegevens zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ter oriëntatie en komen niet voor verrekening in aanmerking.

Eindhoven, maart 2023

bottom of page