PLANSCHADE

Als gevolg van een planologische wijziging - meestal een wijziging van het bestemmingsplan - kunnen nadelen ontstaan voor derden. Een nieuw bestemmingsplan maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf zich geconfronteerd ziet met een beperking van haar uitbreidingsmogelijkheden, waardoor in de toekomst een derving van het inkomen te verwachten is.


Waardedaling
Het planschaderecht is geregeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet is op 1 juli 2008 in werking getreden. U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding, indien de waarde van uw onroerende zaak daalt als gevolg van een wijziging van het geldende bestemmingsplan. U kunt hiertoe, binnen vijf jaar nadat het schadeveroorzakende plan of besluit onherroepelijk is geworden, een verzoek om planschadevergoeding indienen bij de gemeente.

Schade onderzoeken
Heuvel Vastgoed kan voor u onderzoeken of er schade is ontstaan en of die schade toegekend moet worden. Het kan zijn dat de schade voor uw eigen rekening wordt gelaten, omdat u bij aankoop kon weten dat de bestemming gewijzigd werd.

Procedure
Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar. De gemeente is wettelijk verplicht een drempelbedrag te vragen van € 300,- (minimaal € 100,- en maximaal € 500,-). Dit bedrag krijgt u terug als uw verzoek wordt gehonoreerd. Tegen een besluit op uw verzoek om schadevergoeding kunt u desgewenst bezwaar en (hoger) beroep aantekenen.

Planschade-risicoanalyse
Een planschaderisicoanalyse geeft inzicht in de eventuele planschade als gevolg van een voorgenomen ontwikkeling. Een planschaderisicoanalyse bestaat uit een planologische vergelijking tussen het geldende planologische regime en de nieuwe planologische ontwikkeling. Na de vergelijking van de planologische regimes wordt een geveltaxatie verricht. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke waardedaling per object. De analyse geeft inzicht in de te verwachten planschade, die voortvloeit uit de nieuwe planologische ontwikkeling.

Heuvel Vastgoed kan een planschaderisicoanalyse voor u opstellen, waarin we de planschade beramen.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring