ONTEIGENINGEN

Het kan gebeuren dat de overheid uw grond wil kopen voor de aanleg van wegen, natuurgebieden, industrieterreinen of woningbouw. Als de vrijwillige onderhandelingen over de koop niet slagen, kan de overheid uw grond onteigenen. De overheid moet alle directe schade als gevolg van de onteigening vergoeden. Uw vermogen en inkomsten moeten gelijk zijn aan wat u had vóór de onteigening. Dit is geregeld in de Onteigeningswet uit 1851! Met name artikel 40 e.v. is hierin van belang.
 Schadeloosstelling beoordelen
De gemeente is verplicht om in eerste instantie langs minnelijke weg met u tot overeenstemming te komen omtrent de koop van uw grond, woning en/of bedrijfsruimte of beëindiging van uw huurovereenkomst. De gemeente moet u hiervoor een financiële aanbieding doen (de schadeloosstelling). Om de voorgestelde schadeloosstelling te beoordelen, is Heuvel Vastgoed voor u de juiste partner.

Overeenkomst opstellen
Samen met u stellen we een uitgebreide schadeloosstellingsberekening op. Die toetsen we vervolgens aan het uitgebrachte voorstel door de onteigenaar. Hierin komen onder andere de vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade aan de orde. In overleg met de onteigenaar onderzoeken we of we een passende overeenkomst kunnen opstellen (minnelijke verwerving) tussen de partijen.

Gerechtelijke fase
Als de partijen niet tot overeenstemming komen, dan wordt er bij de rechtbank geprocedeerd. In deze gerechtelijke fase bepaalt de rechtbank uiteindelijk of de onteigening door moet gaan en op welke wijze u als rechthebbende schadeloos moet worden gesteld.

Tijdens de gehele onteigeningsprocedure doen zich mogelijkheden en risico’s voor. Laat u bijvoorbeeld in de administratieve periode na om uw zienswijze in te brengen, dan loopt u het risico dat u een onteigeningsbesluit niet meer bij de rechter kunt aanvechten. Wie zijn belang niet tijdig inbrengt, kan bij de rechter niet klagen over een verkeerde belangenafweging.

Kosten
De onteigende heeft recht op een vergoeding van de volledige door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand en bijstand door andere deskundigen, mits voldaan is aan de dubbele redelijkheidstoets: ‘het moet redelijk zijn dat de onteigende zich laat bijstaan door een rechtskundige en/of andere deskundige en de daarmee verband houdende kosten moeten redelijk zijn. Uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk’.

Advies, onderhandelen en bijstand bij onteigening is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels over de hoogte van de schadevergoeding. Daarom moet met name op jurisprudentie een beroep worden gedaan: rechterlijke uitspraken die eerder in vergelijkbare gevallen zijn gedaan. Voor een acceptabele vergoeding is een grondige kennis van deze jurisprudentie onmisbaar. Heuvel Vastgoed heeft deze kennis. Referenties kunnen wij u op verzoek uiteraard noemen.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring